zdroje pro hledání předků

Hledáme předky v dalších online zdrojích I.

Máte už prohledány matriky, sčítací operáty a pozemkové knihy, o kterých jsme psali v našich předchozích článcích? Tím ale své genealogické bádání zdaleka končit nemusíte. Archivy obsahují celou řadu dalších zdrojů a dokumentů, které s trochou štěstí mohou obsahovat i údaje o vašich předcích. Někdy mohou být nápomocné nejen pro rozšíření povědomí o životě vašeho předka, ale také vám mohou umožnit dostat se v pátrání časově za matriky, nebo dokonce vyřešit nějaký zásek.

Popisovat všechny zdroje by vydalo na celou knihu, proto jsme se rozhodli zaměřit na ty, které můžete najít online. A i tak jsme je museli rozdělit do dvou článků. Tady je první z nich.

Novinové články

Začneme v jednom z obecnějších zdrojů, tedy v novinách a případně v dalších publikacích. V nich můžete objevit informace o svých předcích především z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Ano, už tehdy platilo, že noviny “táhly” především negativní události, úmrtí a zločiny. Ale třeba vám takový článek pomůže najít informace o úmrtí předka, který zemřel mimo domov. Na druhou stranu se zde dají dohledat i pozitivnější věci: členství a činnost předků v různých spolcích a zastupitelstvech nebo třeba jejich sportovní výkony.

Pro vyhledávání online doporučujeme navštívit především Digitální knihovnu MZK a Kramerius NKP.

Obecní kroniky

Zajímavosti ze života vašich předků a tedy konkrétních obyvatel vybrané obce mohou zachycovat také obecní kroniky. Část těch starších se dá dohledat online, a to jak v archivech (např. v Archivu hlavního města Prahy, Státním oblastním archivu v Praze, v Zemském archivu v Opavě, ve Státním oblastním archivu v Třeboni nebo ve Státním oblastním archivu v Plzni), tak přímo na webových stránkách konkrétních obcí. Bohužel, jak jsme psali v jednom z našich předchozích článků, mimo jiné právě obecních kronik se dotklo nařízení GDPR, a tak je některé obce ze svých webů raději stáhly.

Pamětní kniha obce Adamova

Třídní výkazy a školní kroniky

Kroniky ovšem nevedly pouze samotné obce, v archivech můžete najít i kroniky školní. O prospěchu svých pradědů a prabáb se více dozvíte také z třídních výkazů. Pro část Moravy je najdete volně dostupné v portálu Zemského archivu v Opavě.

Policejní přihlášky

Vraťme se ale z Opavy do hlavního města. Zde jsou neocenitelným pomocníkem při hledání policejní přihlášky, ze kterých zjistíte nejen informace o rodinných příslušnících, ale také o místě jejich původu, bydliště a případného stěhování. Policejní přihlášky pro Prahu najdete na webu Národního archivu ČR. Pobytové přihlášky samozřejmě existují nejen pro hlavní město, ale i pro ostatní obce. Online jich najdete ale jen část, např. opět v Zemském archivu v Opavě, část i ve Státním oblastním archivu v Plzni.

Policejní přihláška

Seznamy (matriky) domovských příslušníků

Podobně jako se vedly přihlášky k pobytu, každá obec vedla také seznamy domovských příslušníků. V nich můžete zjistit informace o jednotlivých osobách v rodině. Kromě data a místa narození a povolání také například to, kdy a kam se odstěhovali. Online jich je dostupná zatím opět jen malá část – např. v Archivu hlavního města Prahy (na jejich webu najdete také seznamy cizích příslušníků).

Soupisy poddaných

Pokud bychom chtěli zabrousit ještě hlouběji do historie, i zde najdeme podobné, i když třeba ne tolik podrobné seznamy či soupisy. Nejčastěji půjde o soupisy poddaných pro dané panství. V nich se můžete kromě jmen, místa či věku dozvědět další informace – od přesunů předků mezi obcemi, přes odvody na vojnu až po data úmrtí. Pouze malá část těchto soupisů je ovšem dostupná online. Najdete je například na webu SOA Třeboň.

Soupis poddaných podle víry

Jeden ze zajímavých a užitečných soupisů vznikl roku 1651 v rámci rekatolizace po třicetileté válce. Zachycuje (i když nekompletně) obyvatele Čech, jejich jména, věk, povolání a vyznání. Bohužel nebyl realizován ve všech lokalitách a také zdaleka ne ze všech se dochoval. Část soupisů vyšla knižně a můžete si ji zdarma stáhnout na webových stránkách Národního archivu ČR.

Lánové rejstříky

Nejstarší soupis hospodářů na Moravě, tzv. lánová vizitace, byl sestavován ve dvou vlnách. 1. lánová vizitace v letech 1656 až 1657 obsahovala řadu nepřesností, proto byla v letech 1669 až 1679 provedena 2. lánová vizitace. V záznamech sestavovaných pro jednotlivá panství a obce v nich najdete kromě jména hospodáře i předchozího držitele usedlosti a informace o výměře a bonitě jejích polností. Lánové rejstříky najdete online na webu Moravského zemského archivu.

Lánový rejstřík

Berní rula

To, co pro Moravu představují lánové rejstříky, je pro Čechy berní rula. V podstatě se jedná o nejstarší katastr pro území Čech, který obsahuje soupis hospodářů na poddanských usedlostech, informace o jejich pozemcích a chovaných zvířatech. Berní rula vychází knižně pro jednotlivé kraje (blíže viz např. již zmiňovaný web Národní archivu ČR), ne všude se ale bohužel dochovala.

Na další várku online zdrojů se blíže podíváme v pokračování tohoto článku.

Chcete sestavit rodokmen?

Kontaktujte nás