gruntovní kniha

Za bohatstvím našich předků

Z pročítání starých matričních záznamů můžete zjistit, čím se váš předek živil a jak se měnilo jeho povolání či společenské postavení v průběhu let. Už samotné povolání v té době vypovídalo o majetkových poměrech, v nichž daný předek žil. Podruhové nebo námezdní řemeslníci patřili k těm chudším, naopak statkáři nebo majitelé hostinců si žili často o poznání lépe. Pokud byste chtěli vědět o majetku vašich předků více, matriční záznamy vám neposlouží, ale je potřeba zapátrat hlouběji a nahlédnout do gruntovních nebo pozemkových knih.

Co jsou to gruntovní a pozemkové knihy

Do gruntovních a pozemkových knih se zapisovali údaje o převodu a prodeji pozemků a nemovitého majetku a práv a povinností s nimi spojených. Pokud vaši předci vlastnili usedlost, pozemek neboli půdu (německy der Grund), lze o tomto gruntu v knihách vyhledat podrobnosti.

Od 15. století do poloviny 19. století se vedly gruntovní knihy. V nich se zachycovaly informace o nemovitém poddanském majetku. V oné době byla výhradním vlastníkem půdy vrchnost a naši předci dané grunty obhospodařovali, aniž by je ve skutečnosti vlastnili. Od vrchnosti mohli mít usedlost buďto pronajatou nebo i formálně zakoupenou, s čímž se pojilo právo grunt prodat, směnit nebo předat potomkům. Vrchnost o všech těchto věcech ale musela být předem informována a dát k nim povolení. Veškeré zápisy prováděla a knihy vedla vrchnostenská kancelář.

Se zrušením poddanství v roce 1848 došlo k přechodu na tzv. pozemkové knihy, které byly vedeny okresními soudy. V té době už se naši předci stali nejen formálními, ale také skutečnými vlastníky usedlostí.

Co nám prozradí gruntovní a pozemkové knihy

Jednotlivé zápisy v knihách jsou často až několik stran dlouhé, plné zkratek a dnes již neznámých slov. Přesto se z nich dá vyčíst mnoho zajímavého. Součástí každého zápisu je název gruntu. Usedlosti se často pojmenovávali po tom, kdo je vedl původně, a to i v době, kdy už zde hospodařil úplně jiný rod. V zápisu je vždy také uvedeno, kdo od koho grunt kupuje a ve kterém roce k převodu došlo.

Nejčastější byla situace, kdy hospodář předával statek svému synovi a odcházel na vejminek. Pokud si v hospodaření náš předek ale nevedl zrovna dobře, mohlo se stát, že ho vrchnost vyměnila za hospodáře jiného. Odlišná situace mohla nastat ve chvíli, kdy předek zemřel a zanechal majetek vdově. Nemovitost pak mohl částečně odkoupit a vyženit její nový partner.

V zápisech gruntovních knih je uvedena také celková cena usedlosti včetně jejího inventáře. Stejně tak je možné vyčíst, jak rozsáhlý pozemek náš předek vlastnil. Rozepsáno zde bývá i movité vybavení. Tím základním byly nástroje potřebné pro zemědělství – nejčastěji pluh, vůz, radlice, brány či kosa. Uvedena zde bývají také zvířata, která ke statku patřila. Nejrozšířenější byly krávy, prasata a slepice.

Kde gruntovní a pozemkové knihy najdeme

O tom, kde gruntovní a pozemkové knihy hledat, se více dozvíte v našem dalším článku.

Zajímá vás tajemství vašeho rodu?

Nechte si sestavit rodokmen