Soupisy poddaných online

Dnes se podíváme na další z genealogických zdrojů, který nám o našich předcích může nejen přinést zajímavé doplňující informace, ale v některých případech také pomoci v při různých zásecích při hledání. Co soupisy poddaných vlastně jsou, jak nám mohou pomoci a kde je hledat? Pojďme se na to podívat blíže.

Co jsou soupisy poddaných

Netřeba asi připomínat, že až do roku 1848 byli naši předci ve většině případů poddanými panství, na kterém žili, respektive vrchnosti, které dané panství patřilo. Nemůžeme se divit, že panstvo chtělo mít potřebný přehled nejen o gruntech či daňových a robotních povinnostech, ale také o poddaných jako takových. Zjednodušeně by se dalo říct, že soupisy poddaných ve své podstatě představovali evidenci obyvatelstva na daném panství. 

U soupisů ještě víc než například u gruntovních knih platí, že to, jakým způsobem byly vedeny (a zda vůbec), vycházelo z potřeb a pečlivosti vrchnosti a jejích úředníků. Nejčastěji se můžeme setkat se soupisy vedenými jako samostatné knihy. Těmto knihám ve starších dobách z velké části případů předcházely soupisy sirotků na panství. Oproti nim ale soupisy poddaných, jak ostatně jejich název napovídá, zachycují všechny poddané na daném panství. 

Většinou jsou soupisy členěny podle obcí na panství. Obyvatelé každé obce pak mohou být ještě rozděleni podle své sociální vrstvy (sedláci, chalupníci, domkaři, podruzi, vdovy a sirotci apod.). V rámci těchto skupin jsou pak poddaní rozděleni nejčastěji buďto podle rodin, nebo domů (což ostatně většinou bývá jedno a to samé). 

Co je ze soupisů možné zjistit a jak mohou pomoci

U každé rodiny bývá zapsáno minimálně jméno hlavy rodiny, jeho manželky a následně dětí. Nezřídka je u nich uveden také věk (který je však třeba brát s rezervou). Důležité jsou také poznámky, které bývaly k jednotlivým členům rodiny postupně doplňovány. Neplatí to samozřejmě pro soupisy na všech panstvích, na některých vám však tento zdroj může nabídnout takové informace, jako je povolání, odchod do učení, do služby, na tovaryšský vandr, vojnu, svatbu, nebo třeba přesun na jiné panství. 

Cenné jsou především ty soupisy, u kterých se zachovala delší časová řada a je tak možné sledovat vývoj po jednotlivých letech. Některé soupisy mohou zachycovat stav v konkrétním roce, jiné jsou společné pro několik let. Snad nejdelší souvislou řadu nám nabízí soupisy poddaných na panství Třeboň, ty jsou však výjimkou. Na jiných panstvích se dochovala jen část, případně vůbec nic. Záleží tedy na tom, jaké štěstí při svém hledání budete mít.

Předchozím odstavcem jsme částečně zodpověděli otázku na to, jak nám mohou soupisy poddaných pomoci s hledáním předků a při nejrůznějších zásecích. Taková poznámka o tom, že se předek přestěhoval do zcela jiné obce, nebo dokonce do jiné farnosti či na odlišné panství, je neocenitelným pomocníkem, když už z matrik nevíme kudy kam. Obecně je možné říct, že soupisy poddaných pomáhájí především v období, kdy už matriky začínají být příliš stručné a vazby mezi předky nebo jejich původ jsou nejasné. Stejně dobře vám ale tento archivní zdroj dokáže pomoci s hledáním působišť stěhovavých povolání, jakými byli například ovčáci nebo hajní.

Kde soupisy poddaných hledat

Soupisy poddaných najdete nejčastěji v oblastních archivech, kde bývají uloženy ve fondech příslušných velkostatků. Můžete je však nalézt i ve fondech správy statků příslušné vrchnosti. V některých případech už byly soupisy digitalizovány a jednoduše se k nim tak dostanete online. Pojďme se podívat, kde:

  1. Jak jsme psali, zřejmě největší “nálož” soupisů najdete v online badatelně Státního oblastního archiv v Třeboni.
  2. Některé soupisy zveřejnil také Státní oblastní archiv v Plzni na svém webu Portafontium – najdete je ve vyhledávání v sekci “Úřední knihy”.
  3. Také Státní oblastní archiv v Praze postupně zveřejňuje soupisy z jednotlivých panství. Najdete je v sekci Archiválie.  
  4. Menší počet soupisů najdete také ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. 
  5. Zcela jinou povahu než klasické soupisy poddaných má Soupis pražského obyvatelstva z let 1830-1910, který vám ale pomůže, pokud své předky hledáte na území hlavního města.
  6. Na Moravě to s dochovanými soupisy bohužel není žádná velká sláva, u některých panství se vám však může v archivních fondech poštěstit. Musíte do nich ale zavítat fyzicky, tedy alespoň zatím.

Na některý zdroj jsme zapomněli? Napište nám na info@hledanipredku.cz a rádi ho do článku doplníme.