Novela zákona o matrikách. Co přináší genealogům?

Od konce loňského roku je platná a od 1. 1. 2024 účinná novela zákona o matrikách, respektive “Zákon č. 414/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony”. Novinek přináší opravdu velké množství, včetně chystané elektronizace matrik (více si o nich můžete přečíst například tady). Hlavní změny, které se dotknou genealogického pátrání, jsou ale dvě.

Změna č. 1: Žádosti bez plné moci

Až do konce loňského roku platily rozdílné podmínky, pokud jste chtěli do matriční knihy nahlédnout osobně přímo na úřadě, nebo požádali o doslovný výpis z matriky (tedy o kopii matričního záznamu) písemnou žádostí, ať už poštou, nebo přes datovou schránku. 

Pokud od provedení hledaného zápisu uběhla doba:

  • 100 let u knihy narození,
  • 75 let u knihy manželství nebo partnerství,
  • 30 let u knihy úmrtí,


mohl na takový záznam na matričním úřadě nahlédnout kdokoli. Pokud jste ale o doslovný výpis požádali písemně, museli jste dokládat příbuzenský vztah s danou osobou. Díky novele toto už neplatí. Nově stačí poslat pouze žádost bez dalších dokladů. To jistě ušetří mnoho práce, jak na straně nás genealogů, tak pracovníkům úřadu při kontrole podkladů.

Samozřejmě stále platí, že při žádosti o matriční záznamy, u kterých ještě ochranná lhůta neuplynula, musíte i nadále prokázat příbuzenský poměr. A to ať už žádáte písemně, nebo osobně na úřadě.

Změna č. 2: Nepatrné navýšení správních poplatků

Novela přináší změny také do zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Pro nás genealogy je důležitý především poplatek za vyhotovení kopie matričního zápisu. Zde je nutno podotknout, že poplatky za nahlížení do matrik přímo na úřadě zůstávají stejné. Za nahlédnutí na jeden záznam byste měli stále zaplatit 50 Kč, při komplikovanějším hledání pak 200 Kč za každou započatou hodinu hledání.

Mění se však výše poplatku za pořízení kopií záznamů. To se týká především situací, kdy o doslovné výpisy z matriční knihy žádáte písemně. Nezáleží při tom, zda vám úřad kopii poté pošle fyzicky poštou, nebo vám ji zašle v elektronické podobě do datové schránky. Zatímco v loňském roce se platilo za kopii první strany záznamu 15 Kč a za každou další stranu 5 Kč, nyní jsou tyto poplatky navýšeny na 30 Kč a 10 Kč. Cena se tedy zdvojnásobila. Stále se však jedná o velmi přijatelnou částku, která kupodivu pořád nedosahuje výše poplatku, který hradíte, když úřad navštívíte sami a záznam si vyfotíte. 

Chcete sestavit rodokmen?

Obraťte se na nás